???????? ???????? ??? ????????? ?????

Για αν?πτυξη και δημιουργικ?τητα στον τουρισμ?


Θε?δωρου Χαραλ?μπους

Τ?ως Προ?δρου  Institute of Hospitality

Με την εμφ?νιση της παγκοσμιοπο?ησης, την επ?κταση των αγορ?ν και των οικονομι?ν οι ρ?λοι του Δημοσ?ου και Ιδιωτικο? τομ?α ?χουν γ?νει αλληλοεξαρτ?μενοι με την αναγκαι?τητα για σ?μπραξη και συνεργασ?α να προβ?λλει ?λο και εντον?τερη.

?χουμε πλ?ον ξεφ?γει απ? το παραδοσιακ? μοντ?λο ?που το κρ?τος ενδιαφερ?ταν και ουσιαστικ? ε?χε την ευθ?νη για τα “δημ?σια αγαθ?” και ο ιδιωτικ?ς τομ?ας και  οι επιχειρ?σεις την ευθ?νη για α?ξηση και μεγιστοπο?ηση της κερδοφορ?ας,  ανεξ?ρτητα απ? τα συμφ?ροντα της κοινων?ας.

Η επιτυχ?α του κρ?τους, της κοινων?ας και των συνιστ?ντων οικονομικ?ν τομ?ων της χ?ρας, εξαρτ?ται απ? την στεν? συνεργασ?α των κοινωνικ?ν εταιρ?ν σε τομε?ς κοινο? ενδιαφ?ροντος.

Ε?ναι κοιν? αποδεκτ? ?τι ο Τουρισμ?ς αποτ?λεσε την κινητ?ρια δ?ναμη αν?πτυξης της Κυπριακ?ς οικονομ?ας τ?σο μ?σω του πολ?τιμου ξ?νου συναλλ?γματος ?σο και την εν γ?νει συνεισφορ? του τουρισμο? στο Ακαθ?ριστο Εγχ?ριο προ??ν.

Ο Τουριστικ?ς τομ?ας ?ταν π?ντοτε ευα?σθητος στις ποικ?λες εξελ?ξεις και επιδρ?σεις, εσωτερικ?ς και εξωτερικ?ς, πολιτικ?ς και οικονομικ?ς, αλλ? και απ? την εξ?λιξη του Διεθνο?ς Τουρισμο? και του ανταγωνισμο? που αναπ?φευκτα αναπτ?χθηκε τις τελευτα?ες δεκαετ?ες.

Ε?ναι γι’ αυτο?ς τους λ?γους που η συνεργασ?α Δημ?σιου και Ιδιωτικο? τομ?α προβ?λλει σαν μια αναγκαι?τητα που θα συμβ?λει στην επιβ?ωση και αναν?ωση του Τουριστικο? Τομ?α με πρ?δηλα οφ?λη για ?λους ?σους ?χουν ?μεση ? ?μμεση σχ?ση με τον Τουρισμ?.

Η συνεργασ?α αυτ? θα μπορο?σε να επικεντρωθε? σε τ?σσερις κυρ?ως τομε?ς. Στην βελτ?ωση της ελκυστικ?τητας του προορισμο?, στην βελτ?ωση της αποδοτικ?τητας της προ?θησης του προορισμο?, στην βελτ?ωση της παραγωγικ?τητας και ποι?τητας  και στην βελτ?ωση της διαχε?ρισης του τουριστικο? προ??ντος.

Πιο συγκεκριμ?να θα μπορο?σαν να προωθηθο?ν συνεργασ?ες για δημιουργ?α ν?ων προ??ντων και υπηρεσι?ν, για βελτ?ωση του κ?στους του τομ?α, για να επωφεληθο?ν οι επιχειρ?σεις απ? τις οικονομ?ες κλ?μακας, για συγκ?ντρωση π?ρων, οικονομικ?ν και ανθρωπ?νων, για καλ?τερη χρ?ση αλλ? και για διε?σδυση σε ν?ες αγορ?ς που προηγο?μενα ?ταν απρ?σιτες.

Η σ?μπραξη και συνεργασ?α στον τουρισμ? θα προσδ?σει ν?α δι?σταση στην αντιμετ?πιση του ανταγωνισμο? οικοδομ?ντας μεσοπρ?θεσμη και μακροπρ?θεσμη στρατηγικ? με προγραμματισμ? και συνυπευθυν?τητα.

Η προσπ?θεια αυτ?, πρ?πει να τονιστε?, ?τι αναμ?νεται να συμβ?λει στην ορθολογιστικ? αν?πτυξη του τομ?α με παρ?λληλη προστασ?α του περιβ?λλοντος και με προφαν? οφ?λη για την κοινων?α, το κρ?τος, τις τοπικ?ς αρχ?ς αλλ? και για τις επιχειρ?σεις και τους εργαζ?μενους στον τουριστικ? τομ?α.


Designed and Developed by Debliteck Ltd