?????????? ??? ??? ?????? ????????

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Τ?ως Πρ?εδρου Διεθνο?ς Οργανισμο? Institute of Hospitality

Οι Τουριστικο? Προορισμο? και το τουριστικ? προ??ν περιλαμβ?νουν στοιχε?α του ιδιωτικο? τομ?α ?πως τα τουριστικ? Καταλ?ματα, τα μεταφορικ? μ?σα και τις διευκ?λυνσης προς τους τουρ?στες και στοιχε?α του Δημ?σιου Τομ?α ?πως τις παραλ?ες και τα ορειν? θ?ρετρα, πολιτιστικο?ς χ?ρους ?πως μουσε?α και αρχαιολογικ? μνημε?α και ?λλους χ?ρους τουριστικο? ενδιαφ?ροντος.

Οι π?ροι που ?χο?ν σχ?ση με τον τουρισμ? αναπτ?σσονται σε προ??ντα μ?σω της προστιθ?μενης αξ?ας, εν? η δημ?σια υποδομ? ?πως για παρ?δειγμα οι αυτοκινητ?δρομοι, τα αεροδρ?μια και τα λιμ?νια, η παροχ? ηλεκτρισμο? και νερο? αλλ? και η παροχ? υγειονομικ?ς φροντ?δας και ασφ?λειας θεωρο?νται βασικ? ?ργα υποδομ?ς για ?να τουριστικ? προορισμ?. 

Τα οφ?λη και οι ευκαιρ?ες που προσφ?ρει η αν?πτυξης και η ευημερ?α του τουρισμο? βοηθο?ν τον Δημ?σιο Τομ?α τους Δ?μους και τις Τοπικ?ς Αρχ?ς και παρ?χει την δυνατ?τητα και την ευκαιρ?α σε ?λλους τομε?ς οικονομικ?ς δραστηρι?τητας να διεισδ?σουν περαιτ?ρω σε υφιστ?μενες και να αναπτ?ξουν  ν?ες αγορ?ς προωθ?ντας προ??ντα και υπηρεσ?ες.

Μπορε? να λεχθε? ?τι ο τουρισμ?ς συμβ?λλει στην οικονομικ? αν?πτυξη και ευημερ?α μ?σω της απασχ?λησης, της εξ?πλωσης της οικονομικ?ς δραστηρι?τητας αλλ? και της ισορροπημ?νης αν?πτυξ?ς.

Ε?ναι, μεταξ? ?λλων, και για τους ποιο π?νω λ?γο?ς που επιβ?λλετε ?πως υπ?ρξει συνεργασ?α και εθνικ? πολιτικ? προ?θησης του τουριστικο? προ??ντος με πρ?δηλα τα πλεονεκτ?ματα μ?σα απ? μια κοιν? προσπ?θεια συνεργασ?ας δημ?σιου και ιδιωτικο? τομ?α. Η προ?θηση τον τουριστικο? προορισμο? ?χει ?μεση σχ?ση με την  εικ?να που εκπ?μπει μια χ?ρα.

Μια τ?τοια συνεργασ?α περιλαμβ?νει ποσοτικ? πλεον?κτημα - με την δι?θεση περισσ?τερων π?ρων για προ?θηση του τουρισμο? αλλ? και ποιοτικ? - με την προσ?γγιση να απευθ?νεται στην αγορ?, τους στ?χους να καθορ?ζονται ποι? συγκεκριμ?να και τους π?ρους να διατ?θενται προγραμματισμ?να.

Καθορ?ζοντας συγκεκριμ?νους στ?χους και διαθ?τοντας το?ς π?ρους π?νω σε προγραμματισμ?νη β?ση δ?δει την δυνατ?τητα αξιολ?γησης της απ?δοσης της επ?νδυσης αλλ? και ελ?γχου, απ? το κρ?τος και τους υπ?λοιπους φορε?ς που συμμετ?χουν στην συνεργασ?α, της υλοπο?ησης της πολιτικ?ς.

Πρ?πει να επισημανθε? ?τι η δημ?σια συμμετοχ? παρ?χει την δυνατ?τητα για μια ποιο μακροπρ?θεσμη στρατηγικ? με στοχευμ?νες επενδ?σεις στο τουριστικ? προ??ν αλλ? και για αν?πτυξη αναδυ?μενων και ν?ων αγορ?ν εν? παρ?λληλα οι συμμετ?χοντες στην συνεργασ?α καθ?στανται περισσ?τερο δεσμευμ?νοι στις συμφωνημ?νες δραστηρι?τητες προ?θησης του προορισμο? και κατ’ επ?κταση του τουριστικο? προ??ντος.Designed and Developed by Debliteck Ltd