????????? ? ? ????? ??? ???????? ?????????

Θε?δωρου Χαραλ?μπους
Τ?ως Προ?δρου Διεθνο?ς Οργανισμο? Institute of Hospitality

Ε?ναι γενικ? παραδεκτ? ?τι η Τουριστικ? Βιομηχαν?α αναπτ?σσεται σε παγκ?σμιο επ?πεδο μ?σα απ? ?να ολο?να μεταβαλλ?μενο περιβ?λλον αλλ?ζοντας συνεχ?ς δομ? και μ?γεθος.

Τα στελ?χη διο?κησης των τουριστικ?ν επιχειρ?σεων διαδραματ?ζουν καθοριστικ? ρ?λο στην επιτυχ?α του τουριστικο? τομ?α και στη δημιουργ?α επικερδ?ν τουριστικ?ν  μον?δων.

Τα παραδοσιακ? προσ?ντα των στελεχ?ν  διο?κησης, οι γν?σεις, οι δεξι?τητες αλλ? και οι εμπειρ?ες που αποκτ?νται με την π?ροδο του χρ?νου πρ?πει να εμπλουτ?ζονται και να συνδυ?ζονται με ν?ες δεξι?τητες ακριβ?ς λ?γω αυτ?ς της ραγδα?ας αν?πτυξης, του μεταβαλλ?μενου περιβ?λλοντος εργασ?ας και των ν?ων τ?σεων.

Οι αλλαγ?ς που επ?ρχονται στην τουριστικ? βιομηχαν?α αλλ? και στην παγκ?σμια οικονομ?α απαιτο?ν ?πως τα διοικητικ? στελ?χη συνδυ?ζουν τις τεχνικ?ς και επιχειρησιακ?ς τους ικαν?τητες με ν?ες ?πως ε?ναι η αν?πτυξη της ικαν?τητας σκ?ψης αλλ? και την ικαν?τητα αν?λυσης πληροφορι?ν απ? αριθμ? πηγ?ν και η αξιοπο?ησης τους. Αυτ? εξυπακο?ει  επικοινωνιακ? ικαν?τητα και αντ?ληψη των πολιτικ?ν, πολιτιστικ?ν και οικονομικ?ν δεδομ?νων των διαφ?ρων χωρ?ν πηγ?ν τουρισμο? και των ανταγωνιστικ?ν προορισμ?ν.

Στ?χος των στελεχ?ν διο?κησης πρ?πει να ε?ναι η συμβολ? και η βο?θεια της  τουριστικ?ς βιομηχαν?ας να επιβι?νει σε ?να περιβ?λλον ολο?να και πιο απαιτητικ? και ανταγωνιστικ? αλλ? και να βοηθ? και την μεμονωμ?νη επιχε?ρηση να ανανε?νεται και να εξελ?σσεται.

Δ?δοντας επ?σης ?μφαση στον ανθρ?πινο παρ?γοντα κι αναπτ?σσοντας καλ?ς διαπροσωπικ?ς σχ?σεις πετυχα?νεται μεγαλ?τερη αποδοτικ?τητα και παραγωγικ?τητα απ? τους εργαζομ?νους σε μια εποχ? που παρατηρε?ται ?λλειψη κατ?λληλα εκπαιδευμ?νου ανθρωπ?νου δυναμικο? στον τουριστικ? τομ?α.

Τρ?α βασικ? στοιχε?α θα μπορο?σαν να δ?σουν στο διοικητικ? στ?λεχος ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα.

Πρ?τον : Με την αν?πτυξη της ικαν?τητας αλλ? και την συν?θεια να εξετ?ζει προσεκτικ? το περιβ?λλον αγορ?ς, τοπικ? και διεθν?ς, και να αντιλαμβ?νεται τις τ?σεις και εξελ?ξεις που αναπτ?σσονται.

Δε?τερον : Με τη παρακολο?θηση  του χρ?νου και της δι?ρκειας των εξελ?ξεων,  παραμ?νοντας σε ετοιμ?τητα να αναπροσαρμ?ζει τις δραστηρι?τητες, εκε? που ε?ναι αναγκα?ο, συμβαδ?ζοντας με τις εξελ?ξεις και ?χι να αντιδρ? εκ των υστ?ρων.

Τρ?το : Αναπτ?σσοντας την ικαν?τητα να εξετ?ζει τις επιπτ?σεις μιας εξ?λιξης και τ?σης στην τουριστικ? επιχε?ρηση και τον τουρισμ? γενικ?τερα και να πα?ρνει ?γκαιρα τις κατ?λληλες πρωτοβουλ?ες.
   
Μ?σα απ? αυτ? την προσ?γγιση το Διοικητικ? Στ?λεχος θα μπορε? να ε?ναι ?τοιμο για τις δυσκολ?ες, τους κινδ?νους  αλλ? και για τις ευκαιρ?ες που παρουσι?ζονται η και πιθανολογο?νται.  Με τον τρ?πο αυτ? θα ε?ναι σε καλ?τερη θ?ση να αντιμετωπ?σει τις προκλ?σεις του μ?λλοντος.
Designed and Developed by Debliteck Ltd