?????????? ?????? - ???????? ?? ???? ???????

Του
Θε?δωρου Χαραλ?μπους
Τ?ως Προ?δρου Διεθνο?ς Οργανισμο? Institute of Hospitality

Αναγνωρ?ζοντας ?τι η Κ?προς ?χει περιορισμ?νους π?ρους η στ?χευση, σε σχ?ση με τη μελλοντικ? πολιτικ? στον Τουρισμ?, θα πρ?πει να ε?ναι η υιοθ?τηση προγρ?μματος σταθεροπο?ησης και βελτ?ωση του Τουριστικο? προ??ντος π?νω σε καθαρ? ποιοτικ? β?ση. 

Ο τουρισμ?ς αναπτ?χθηκε ραγδα?α τις δεκαετ?ες ’80 και ’90 με τη ζ?τηση για διακοπ?ς να υπερκαλ?πτει κατ? την περ?οδο αιχμ?ς την προσφορ? κλιν?ν. Την περ?οδο της αν?πτυξης νομιμοποι?θηκαν, κατ? διαστ?ματα,  διαμερ?σματα, κυρ?ως χαμηλ?τερων προδιαγραφ?ν, σε μια προσπ?θεια ελ?γχου των παρ?νομων τουριστικ?ν κλιν?ν.

Η εν?ργεια αυτ? δι?βρωσε το τουριστικ? προ??ν και δημιο?ργησε υπερπροσφορ? κλιν?ν σε μια περ?οδο που ξεκινο?σε ?ντονος διεθν?ς ανταγωνισμ?ς. Επισημ?ναμε την λανθασμ?νη πλε?ση ?γκαιρα χωρ?ς ?μως να πετ?χουμε την ανατροπ? της.

Η προτειν?μενη απ?συρση απ? την Τουριστικ? Βιομηχαν?α μ?χρι 20,000 κλιν?ν, θα πρ?πει να προχωρ?σει ?μεσα και στην ουσ?α να αφορ? τα καταλ?ματα που ε?χαν νομιμοποιηθε? με την δημιουργ?α ν?ων κατηγορι?ν οι οπο?ες θα πρ?πει να καταργηθο?ν.

Αναν?ωση, Αναβ?θμιση και Αν?πτυξη (ΑΑΑ)

Η Πολιτε?α θα πρ?πει να προσφ?ρει κ?νητρα για αναβ?θμιση του τουριστικο? προ??ντος μ?σα απ? συγκεκριμ?να προγρ?μματα. Προς το?το θα ?ταν υποβοηθητικ? να ιδρυθε? φορ?ας αξιοπο?ησης / απορρ?φησης κονδυλ?ων απ? την Ευρωπα?κ? ?νωση για αν?πτυξη και αναδι?ρθρωση του Τουριστικο? Προ??ντος.

Επ?σης με Νομοθετικ?ς ρυθμ?σεις να παραχωρε?ται η ευχ?ρεια στον Επιχειρηματ?α να εξειδικε?ει το προ??ν που προσφ?ρει με τη δυνατ?τητα αλλαγ?ς χρ?σης χ?ρων που αποδεδειγμ?να δεν ευρ?σκονται σε επαρκ? χρ?ση, ε?τε λ?γω του ε?δους των τουριστ?ν που προσελκ?ει, ε?τε λ?γω αλλαγ?ς των αναγκ?ν, συνηθει?ν αλλ? και τ?σεων. Με τον τρ?πο αυτ? θα προωθε?ται η καινοτομ?α, η διαφορετικ?τητα και θα βοηθ?σει να ξεφ?γει ο προορισμ?ς απ? την α?σθηση ?τι το προ??ν ε?ναι πανομοι?τυπο.

Αποκ?ντρωση και Απλοπο?ηση (ΑΑ)

Το κρ?τος να προωθ?σει την ενοπο?ηση του τρ?που χορηγ?ας των ετ?σιων αδει?ν λειτουργ?ας για τα Ξενοδοχε?α, Επισιτιστικ? και Τουριστικ? καταλ?ματα με παρ?λληλο ετ?σιο ?λεγχο, αλλ? και με ?κτακτες επιθεωρ?σεις, απ? εκπαιδευμ?νους επιθεωρητ?ς απ? τις Τοπικ?ς Αρχ?ς και τις Επαρχιακ?ς Διοικ?σεις, για επιβεβα?ωση εφαρμογ?ς των ?ρων της ?δειας λειτουργ?ας. Η αναν?ωση να γ?νεται ετησ?α, αυτ?ματα και χωρ?ς καινο?ργιες διαδικασ?ες, ?ντυπα και χρονοβ?ρες διαδικασ?ες. Η απλοπο?ηση θα μπορο?σε να μει?σει η και να εξαλε?ψει το ετ?σιο κ?στος αναν?ωσης των αδει?ν λειτουργ?ας.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟ?ΟΝ - ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ  (σελ?δα 2)

Εκπα?δευση και Εργατικ? Δυναμικ? (ΕΕΔ)

Η βελτ?ωση της ποι?τητας της εξυπηρ?τησης και της φιλοξεν?ας ε?ναι ευθ?νη ?λων των τουριστικ?ν ετα?ρων. Οι εργοδ?τες και εργοδοτικο? σ?νδεσμοι, οι συντεχν?ες και τα Εκπαιδευτικ? Ιδρ?ματα που προσφ?ρουν Ξενοδοχειακ? και Τουριστικ? Εκπα?δευση και Επιμ?ρφωση, πρ?πει να συμβ?λουν συνεργαζ?μενοι, στην προσ?λκυση και κατ?ρτιση του κατ?λληλου εργατικο? δυναμικο?,  λαμβ?νοντας υπ?ψη τις εξελ?ξεις και τ?σεις του τομ?α.

Ε?ναι πολ? σημαντικ? να γ?νει καλ?τερη αξιοπο?ηση του ντ?πιου εργατικο? δυναμικο?. Για παρ?δειγμα εισ?γοντας προγρ?μματα εκπα?δευσης ν?ων για απασχ?ληση στον τουρισμ? με την παροχ? κιν?τρων και με την προ?θηση της μερικ?ς απασχ?λησης του αδρανο?ς εργατικο? δυναμικο? (π.χ. Γυνα?κες) με επιχορ?γηση του  μισθο? για συγκεκριμ?νη περ?οδο.

Θα μπορο?σε παρ?λληλα να προωθηθε? η πολυαπασχ?ληση στον τομ?α με φορολογικ? κ?νητρο για τους εργαζ?μενους και τους εργοδ?τες σε μ?α προσπ?θεια για καλ?τερη αξιοπο?ηση του ντ?πιου εργατικο? δυναμικο?.  Αυτ? θα ε?ναι ωφ?λιμο για ?λους τους εμπλεκ?μενους λ?γω και της εποχικ?τητας του τομ?α. Ας σημειωθε? η πρ?σφατη εξαγγελ?α της Γαλλικ?ς Κυβ?ρνησης για φοροαπαλλαγ? της υπερωριακ?ς απασχ?λησης για ?λους τους τομε?ς της οικονομ?ας.

Επιβ?λλεται επ?σης η αξιοπο?ηση της χειμεριν?ς περι?δου για επιμ?ρφωση του προσωπικο? των Ξενοδοχε?ων που αναστ?λλουν τη λειτουργ?α τους και αποτε?νονται στα Επαρχιακ? Γραφε?α Εργασ?ας για ενεργειακ? επ?δομα.  Ο χρ?νος των επιμορφωτικ?ν προγραμμ?των μπορε? να αναγνωρ?ζεται σαν χρ?νος εργασ?ας και να δ?δεται στους συμμετ?χοντες σχετικ? επ?δομα. Με αυτ? τον τρ?πο πετυχα?νεται η βελτ?ωση της ποι?τητας, αποδοτικ?τητας και παραγωγικ?τητας του ανθρ?πινου δυναμικο?.

Μπορο?με να π?με μπροστ?

Υπ?ρχουν και ?λλα θ?ματα που μπορο?με να θ?ξουμε σε σχ?ση με το τουριστικ? προ??ν αλλ? και πολ? περισσ?τερα για την προ?θηση του στις διεθνε?ς αγορ?ς θ?μα με το οπο?ο θα ασχοληθο?με σε επ?μενη παρουσ?αση.

Μπορο?με να π?με μπροστ? ! πα?ρνοντας τις αναγκα?ες πρωτοβουλ?ες και υιοθετ?ντας πρακτικ?ς που στ?χο ?χουν την ποιοτικ? αναβ?θμιση η οπο?α θα βοηθ?σει στην βελτ?ωση της επικερδ?τητας του τουριστικο? τομ?α με προφαν? οφ?λη για την οικονομ?α του τ?που.   

 

Designed and Developed by Debliteck Ltd