??????? ??? ??? ???????????

Θε?δωρου Χαραλ?μπους
Τ?ως Προ?δρου Διεθνο?ς Οργανισμο? Institute of Hospitality

Η συμπεριφορ? στη δημ?σια ζω? κρ?νεται, για πολλο?ς λ?γους, πιο αυστηρ? τ?ρα παρ? στο παρελθ?ν. Τα πρ?τυπα συμπεριφορ?ς που οι κ?τοχοι των Δημ?σιων Θ?σεων αναμ?νεται να ακολουθο?ν δημιουργο?ν απαιτ?σεις και αναμ?νεται απ? αυτο?ς να ανταποκρ?νονται στα πρ?τυπα αυτ?. Υπ?ρχει ?μως  αδυναμ?α στην επιβεβα?ωση ?τι τα πρ?τυπα ακολουθο?νται και κατ? συν?πεια δεν επιβεβαι?νεται ?τι οι ?νθρωποι στη δημ?σια ζω? τηρο?ν τις βασικ?ς αρχ?ς και ?τι βρ?σκονται εντ?ς των ορ?ων της αποδεκτ?ς συμπεριφορ?ς.

Ε?ναι για αυτ? που απαιτο?νται  πρωτοβουλ?ες  και μ?τρα για αναβ?θμιση της Δημ?σιας Ζω?ς προς ?φελος τον πολιτ?ν και της κοινων?ας γενικ?τερα, μ?σα απ? την δημιουργ?α προτ?πων αποδεκτ?ς συμπεριφορ?ς και δεοντολογ?ας.   

Οι βασικ?ς αρχ?ς δεοντολογ?ας που αναμ?νεται να ακολουθο?νται απ? το?ς κ?τοχους Δημ?σιων Θ?σεων μπορο?ν να συνοψισθο?ν ως ακολο?θως:

 Προσωπικ? Συμφ?ρον : Αναμ?νεται οι κ?τοχοι Δημ?σιων Θ?σεων να πα?ρνουν τις αποφ?σεις τους αποκλειστικ? με στ?χο το δημ?σιο συμφ?ρον και να μην ενεργο?ν με τρ?πο προκειμ?νου να αποκομ?σουν  οικονομικ? ? ?λλα  οφ?λη για τους ?διους, την οικογ?νει? τους η ?λλα ?τομα του περιβ?λλοντος τους.

Ακεραι?τητα : Αναμ?νεται ?τι οι κ?τοχοι Δημοσ?ων Θ?σεων δεν θα αναλαμβ?νουν οποιανδ?ποτε οικονομικ? ? ?λλ? υποχρ?ωση η δ?σμευση απ? ?τομα ? οργαν?σεις που ?σως να επηρε?ζουν την αξιοκρατικ? εκτ?λεση των καθηκ?ντων το?ς.

Αντικειμενικ?τητα :  Κατ? την  εκτ?λεση των καθηκ?ντων του ο κ?τοχος Δημ?σιας Θ?σης θα πρ?πει να ενεργε? αντικειμενικ? στους διορισμο?ς, τις προαγωγ?ς και τις μισθοδοσ?ες και οφ?λη του προσωπικο? εν? ταυτ?χρονα θα αντιμετωπ?ζει  αντικειμενικ? τα συμβ?λαια και τις συμφων?ες  η επιλογ? των οπο?ων θα γ?νεται  αξιοκρατικ? και π?ντοτε με γν?μονα το Δημ?σιο Συμφ?ρον.  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (συν?χεια)

Υπευθυν?τητα : Οι κ?τοχοι των Δημ?σιων Θ?σεων ε?ναι υπε?θυνοι για τις αποφ?σεις και τις εν?ργει?ς τους και πρ?πει να ε?ναι ?τοιμοι να υποβληθο?ν σε οποιανδ?ποτε θεσμοθετημ?νη  διερε?νηση για τις εν?ργειες, τις αποφ?σεις το?ς αλλ? και τις τυχ?ν παραλ?ψεις το?ς.

Διαφ?νεια : Οι κ?τοχοι Δημ?σιων Θ?σεων αναμ?νεται να ενεργο?ν με διαφ?νεια για ?λες τις αποφ?σεις που πα?ρνουν και να ε?ναι σε θ?ση να τις τεκμηρι?νουν. Προβ?λλοντας τους λ?γους για τις αποφ?σεις και εν?ργειες τους πρ?πει να περιορ?ζουν τις πληροφορ?ες που δ?δουν ?ταν αυτ? απαιτε? το ευρ?τερο δημ?σιο συμφ?ρον.

Τιμι?τητα : Οι κ?τοχοι των Δημ?σιων Θ?σεων ?χουν καθ?κον να δηλ?νουν οποιαδ?ποτε προσωπικ? συμφ?ροντα σχετικ? με την ?σκηση των καθηκ?ντων τους και να λαμβ?νουν μ?τρα για επ?λυση τυχ?ν προβλημ?των που προκ?πτουν με τρ?πο που να προστατε?εται το δημ?σιο συμφ?ρον.

Συμπερασματικ? οι κ?τοχοι του Δημ?σιων Θ?σεων πρ?πει να προωθο?ν και να υποστηρ?ζουν τις αρχ?ς αυτ?ς οι οπο?ες στην ουσ?α ισχ?ουν για ?λες τις πτυχ?ς της δημ?σιας ζω?ς. Πρ?πει να επιβεβαι?νουν την δ?σμευση τους για χρηστ? διο?κηση στην ?σκηση των καθηκ?ντων τους που στ?χο ?χει την εξυπηρ?τηση του καλ?ς νοο?μενου συμφ?ροντος του  σ?νολου των πολιτ?ν και της κοινων?ας.


Designed and Developed by Debliteck Ltd