????????? ??? ????????

Θε?δωρου Χαραλ?μπους
Τ?ως Προ?δρου Διεθνο?ς Οργανισμο? Institute of Hospitality

Ο καταναλωτ?ς στην καθημεριν? του ζω? συγκρ?νει προ??ντα και υπηρεσ?ες και αποφασ?ζει ποι? ε?ναι για αυτ?ν το καλ?τερο προ??ν η υπηρεσ?α. Κρ?νοντας ?να προ??ν ? μια υπηρεσ?α αναπ?φευκτα υπεισ?ρχεται το θ?μα κ?στος, αξ?α και τιμ? που καλο?μαστε να πληρ?σουμε. Και διερωτ?μαστε.  Δικαιολογε?ται η τιμ? του προ??ντος ? της υπηρεσ?ας που προσφ?ρεται; Συχν? υπ?ρχει μια σ?γχυση γ?ρω απ? το θ?μα «ποι?τητα» . Πολλο? θεωρο?ν ?τι η ποι?τητα συνδ?εται ?μεσα με την τιμ? π?λησης ? την δαπ?νη, δηλαδ? π?σα ξοδε?ουμε για ?να προ??ν ? μια υπηρεσ?α.

Για τον Τουρισμ? η καλ?τερα για το Ξενοδοχειακ? προ??ν πρ?πει να λεχθε? ?τι η ποι?τητα αναμ?νεται να υπ?ρχει σε ?λα τα ε?δη τουριστικ?ν καταλυμ?των ανεξ?ρτητα απ? την κατηγορ?α και επ?πεδο τιμ?ν. Πρ?πει επ?σης να διευκρινιστε? ?τι πετυχα?νοντας υψηλ?τερα επ?πεδα εξυπηρ?τησης και ποι?τητας δεν σημα?νει ?τι αυτ?ματα αυξ?νονται οι δαπ?νες και οι π?ροι που διατ?θενται. Συχν? η ποι?τητα κρ?νεται στην β?ση των επιλογ?ν που υπ?ρχουν. Αντιλαμβαν?μενοι τι αναμ?νουν οι πελ?τες και δ?δοντας μεγαλ?τερη ?μφαση και προσοχ? στις λεπτομ?ρει?ς ικανοποιο?με τις προσδοκ?ες τους.

Δεν ε?ναι αρκετ? η αν?ρτησης  Διπλωμ?των Πιστοπο?ησης Ποι?τητας. Πρ?πει να επισημανθε?   
?τι τα Εγχειρ?δια Ποι?τητας δεν ε?ναι αρκετ? για να προσφ?ρουν, απ? μ?να τους, ποιοτικ? προ??ντα, υπηρεσ?ες και εξυπηρ?τηση. Τα συστ?ματα δημιουργο?νται για να εξυπηρετο?ν συγκεκριμ?νους στ?χους και ?χι απλ?ς για να επιβεβαι?νουν τις προθ?σεις της Διε?θυνσης.

Το κ?θε σ?στημα απλ? ? εξειδικευμ?νο πρ?πει να περιλαμβ?νει με συγκεκριμ?νο τρ?πο : την οργ?νωση, τις διοικητικ?ς και ?λλες ευθ?νες, τις διαδικασ?ες σε ?λο το φ?σμα της λειτουργ?ας της επιχε?ρησης και τους αναγκα?ους π?ρους. Τα πιο π?νω ε?ν συνυπ?ρχουν σε αρμον?α τ?τε δεν θα υπ?ρχει αδυναμ?α στην εισαγωγ? και υιοθ?τηση εν?ς πρακτικο? και αποδοτικο? συστ?ματος ποι?τητας.

             ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (σελ?δα 2)

Ο ρ?λος των πελατ?ν ε?ναι καθοριστικ?ς.  Τι αναμ?νουν; Οι ?ρευνες και τα ερωτηματολ?για ε?ναι απαρα?τητα εργαλε?α για μια ποιοτικ? προσ?γγιση. ?ρευνες για το θ?μα αυτ? ?δειξαν ?τι πρ?πει να συνυπ?ρχουν 36 συνολικ? χαρακτηριστικ? στοιχε?α σε μια Ξενοδοχειακ? Μον?δα η οπο?α στοχε?ει να προσφ?ρει ποιοτικ? προ??ν και υπηρεσ?ες ανεξ?ρτητα απ? το ε?δος και την κατηγορ?α της.

Πρ?πει να επισημανθε? ?τι η εμπλοκ? του ανθρωπ?νου δυναμικο? ε?ναι καθοριστικ? για το επ?πεδο ποι?τητας και εξυπηρ?τησης που προσφ?ρεται για αυτ? πρ?πει να δ?δεται ?μφαση στην αποδοτικ?τητα, την συμπεριφορ? και εξυπηρ?τηση του προσωπικο?. Αυτ? επιτυγχ?νεται με την συστηματικ? ενημ?ρωση και κατ?ρτιση του.

Η εμπειρ?α του πελ?τη σε σχ?ση με την ποι?τητα του προ??ντος και της εξυπηρ?τησης ε?ναι καθοριστικ?. Αυξομει?σεις στο επ?πεδο εξυπηρ?τησης και στην ποι?τητα των προ??ντων δε?χνουν αστ?θεια και ?λλειψη συνοχ?ς. Η εξασφ?λιση της ποι?τητας δεν επιτυγχ?νεται με την απλ? υιοθ?τηση του «μαγικο? συστ?ματος ποι?τητας» και σ?γουρα αυτ? δεν λ?νει τα επιχειρησιακ?, οικονομικ? και ?λλα προβλ?ματα μιας επιχε?ρησης η οπο?α μπορε? και να ε?ναι ασ?μφορη.

Συμπερασματικ? αναφ?ρουμε ?τι τα συστ?ματα ποι?τητας πρ?πει να θεωρο?νται σαν ?νας οργανωμ?νος τρ?πος διατ?ρησης επαγγελματικ?ν προτ?πων και πρακτικ?ν στην λειτουργικ? διαδικασ?α. Αυτ? ε?ναι απαρα?τητο σε μια περ?οδο αυξαν?μενων νομοθετικ?ν ρυθμ?σεων ?που η εξασφ?λιση της ποι?τητας γ?νεται ?λο και περισσ?τερο σημαντικ? επιβεβαι?νοντας στους πελ?τες ?τι τα πρ?τυπα διατηρο?νται.

 

Designed and Developed by Debliteck Ltd